Thứ Bảy, ngày 10 tháng 12 năm 2022

Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ quận 10 lần thứ X, nhiệm kỳ 2010-2015 (Quận 10, ngày 9 tháng 8 năm 2010).

Đại hội đại biểu Ðảng bộ Quận 10 lần thứ X, nhiệm kỳ 2010-2015 tiến hành từ ngày 14/7/2010 đến ngày 16/7/2010 tại Hội trường Ủy ban nhân dân Quận có 229 đại biểu chính thức, gồm các đại biểu đương nhiên và đại biểu do 51 cơ sở thuộc Ðảng bộ Quận bầu chọn đã thảo luận, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ và các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đại biểu Ðảng bộ Quận lần thứ IX, nhiệm kỳ 2005-2010 và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp, chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2010-2015 và thống nhất kết luận như sau:

1- Về kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Ðảng bộ Quận lần thứ IX, nhiệm kỳ 2005-2010: Trong 05 năm qua bên cạnh những thuận lợi cơ bản do sự nghiệp đổi mới đất nước và những chuyển biến mạnh mẽ của tình hình kinh tế, xã hội của Thành phố đem lại, Ðảng bộ cũng gặp rất nhiều khó khăn nhất là trong 03 năm gần đây suy thoái kinh tế toàn cầu đã tác động không ít đến sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân. Trong hoàn cảnh đó, Đảng bộ đã lãnh đạo hệ thống chính trị và nhân dân Quận 10 nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thử thách và dành được nhiều thành quả quan trọng.

Ðảng bộ đã phấn đấu đạt 49/54 chỉ tiêu nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Ðảng bộ đã đề ra. Kinh tế của Quận tiếp tục chuyển dịch mạnh sang dịch vụ - thương mại, đạt tốc độ tăng trưởng khá cao (sản xuất tăng bình quân 11,02%; dịch vụ thương mại tăng bình quân 19,72%); thu ngân sách Nhà nước tăng bình quân 20,09%/năm, 03 năm gần đây đã đạt mức thu trên 1000 tỷ đồng; thu ngân sách Quận tăng bình quân hàng năm 20,2%; các thành phần kinh tế phát triển nhanh và thích nghi khá tốt với kinh tế thị trường, hội nhập kinh tế quốc tế.

Quy hoạch và thực hiện quy hoạch phát triển đô thị có chuyển biến tích cực, vốn đầu tư từ ngân sách đạt giá trị trên 800 tỷ đồng, tăng bình quân khoảng 10% năm. Hầu hết các tuyến đường nội bộ đã được nâng cấp; mạng lưới trường học, trạm y tế, cơ sở văn hóa, thể dục thể thao và các công trình phúc lợi công cộng được quy hoạch và phân bổ tương đối đều khắp ở các khu dân cư. Đặc biệt chương trình nhà ở có nhiều tiến bộ. Đã xây dựng mới trên 1.700 căn hộ, tháo dỡ xây mới nhiều lô chung cư đã xuống cấp ở Phường 7, Phường 3; nhiều khu dân cư lụp xụp đã được quy hoạch để xây dựng những khu dân cư mới và vốn đầu tư của xã hội trên 4.500 tỉ đồng cho trên 7.000 căn hộ. Công tác quản lý đô thị, bảo vệ môi trường cũng được chú trọng, tạo không gian xanh trên các tuyến đường nên mỹ quan đô thị của Quận ngày càng tốt hơn.

Cùng với phát triển kinh tế, văn hóa xã hội cũng có nhiều tiến bộ. Quận đã thực hiện tốt chủ trương gắn phát triển kinh tế với giải quyết các vấn đề xã hội, chăm lo cải thiện đời sống nhân dân, nhất là trên các lĩnh vực chăm lo sự nghiệp giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, thực hiện chương trình giảm nghèo, tổ chức các hoạt động xã hội từ thiện nhân đạo “Vì người nghèo”. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống văn minh đô thị có bước phát triển mới, xây dựng 02 phường đạt chuẩn Phường văn hóa, 89% khu phố đạt danh hiệu khu phố văn hóa.

Chính trị xã hội ổn định, an ninh quốc phòng được củng cố. Việc xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với xây dựng thế trận an ninh nhân dân được thực hiện thường xuyên. Hàng năm đã hoàn thành tốt công tác tuyển nghĩa vụ quân sự, hội thao quốc phòng, quản lý, huấn luyện quân dự bị động viên; điều tra khám phá án vượt chỉ tiêu trên 13,64%. Hầu hết các Phường đều được công nhận Phường cơ bản không còn mại dâm, ma túy.

Việc xây dựng bộ máy chính quyền, gắn với thực hiện chương trình cải cách hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức đạt nhiều kết quả. Hiệu lực, hiệu quả quản lý xã hội của Ủy ban nhân dân quận - phường được nâng lên nhiều mặt.

Công tác dân vận, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân được phát huy, huy động được nhiều nguồn lực vật chất và tinh thần trong nhân dân tham gia giải quyết các vấn đề xã hội, thực hiện các cuộc vận động lớn của Đảng và Nhà nước. Mặt trận các Đoàn thể có nhiều chuyển biến trong đổi mới nội dung và phuơng thức hoạt động, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tổ chức các hoạt động xã hội từ thiện nhân đạo và phát huy tốt vai trò nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước theo ngành và giới.

Công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả khá toàn diện trên cả ba mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức. Có sự kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ xây dựng Đảng với thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã tác động xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Ðảng bộ là nhân tố quyết định đảm bảo việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Quận đã đề ra.

Nguyên nhân đạt được những kết quả nói trên là do đường lối đổi mới của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước ngày càng hoàn thiện, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân; về chủ quan là do sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng bộ, của các thành viên hệ thống chính trị và các giới nhân dân đã đoàn kết, năng động, sáng tạo trong lao động. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ quận ủy, các cấp ủy, các thành viên hệ thống chính trị tích cực đổi mới phương thức hoạt động, phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành sâu sát thực tế, gần gũi với nhân dân, xác định đúng các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, gắn phát triển kinh tế với giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội, chăm lo cải thiện đời sống nhân dân nên tạo được sự đồng thuận cao giữa Đảng bộ, Chính quyền với nhân dân.

Bên cạnh những kết quả đạt được Ðảng bộ còn nhiều hạn chế thiếu sót. Đó là:

Kinh tế tăng trưởng chưa đảm bảo tính bền vững. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về kinh tế của bộ máy chính quyền còn nhiều mặt bất cập. Kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội còn thiếu, yếu và chưa đồng bộ vẫn còn là lực cản đối với sự phát triển đi lên của Quận. Nhiều vấn đề xã hội bức xúc vẫn còn chậm được giải quyết làm ảnh hưởng đến đời sống, tâm tư tình cảm của nhân dân, nhất là quy hoạch phát triển đô thị, phòng chống tệ nạn xã hội, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường. Trên lĩnh vực an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp, đặc biệt là vấn đề tội phạm, tệ nạn xã hội, tình trạng xuống cấp về đạo đức, lối sống của một bộ phận thanh thiếu niên…

Xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị còn một số mặt chưa đạt yêu cầu, nhất là trong quy hoạch xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự “cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư” có năng lực hoàn thành nhiệm vụ. Thực hiện chương trình cải cách hành chính hiệu quả chưa cao, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của các thành viên hệ thống chính trị, đặc biệt đổi mới phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng theo chức năng nhiệm vụ được giao vẫn còn chậm so với yêu cầu phát triển.

Những hạn chế trên xuất phát từ nguyên nhân sau: lãnh đạo tổ chức thực hiện nghị quyết của một số cơ sở đảng, của một bộ phận đảng viên chưa tốt. Hệ thống chính trị của quận, cơ sở đổi mới nội dung và phương thức hoạt động chưa theo kịp yêu cầu phát triển của tình hình. Một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa tích cực học tập, rèn luyện nên chưa đảm bảo năng lực, trình độ để hoàn thành nhiệm vụ. Một số cấp ủy chưa nhận thức rõ nhiệm vụ trọng tâm về cải cách hành chính nên chưa khắc phục được bệnh quan liêu, xa rời cơ sở. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ quận ủy nhiều lúc còn dàn trải, còn sa vào sự vụ, sự việc; chưa kiên quyết trong xử lý sai phạm.

Từ những thành quả đạt được và những hạn chế thiếu sót nói trên, có thể rút ra một số kinh nghiệm chỉ đạo hoạt động thực tiễn sau:

Một là, thực hiện tốt chính sách an dân, gìn giữ ổn định chính trị xã hội.

Hai là, thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa, phát huy trách nhiệm xã hội của mọi tổ chức và cá nhân tham gia giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc.

Ba là, phải thường xuyên nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Bốn là, phải thực sự coi công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt.

Năm là, trong lãnh đạo, chỉ đạo phải đảm bảo tính toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm.

Về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2010-2015:

Trong 05 năm tới, tình hình chính trị, xã hội của đất nước và Thành phố ổn định, sự nghiệp đổi mới, hội nhập quốc tế của nhân dân ta tiếp tục tiến lên, sẽ tạo ra những thuận lợi lớn. Những thành tựu khá toàn diện mà Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Quận 10 đạt được trong 05 năm qua (2005-2010) sẽ là những điều kiện và động lực quan trọng để kinh tế, xã hội của quận phát triển nhanh hơn và bền vững hơn.

Tuy nhiên, trong 5 năm tới Quận gặp nhiều khó khăn, thách thức mới: an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội sẽ có những diễn biến phức tạp. Mặt trái kinh tế thị trường sẽ làm nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp; thiên tai, dịch bệnh vẫn có khả năng xảy ra, tác động đến đời sống của nhân dân. Những khó khăn về cơ sở hạ tầng, nhất là nhà ở của Quận, những hạn chế trong tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị, của đội ngũ cán bộ, đảng viên Quận nếu chậm được khắc phục sẽ ảnh hưởng không tốt đến chất lượng, hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao

Để tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, Đảng bộ, hệ thống chính trị và nhân dân Quận 10 nỗ lực phấn đấu đạt được các mục tiêu cơ bản sau:

Kiên trì đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của tất cả các thành viên hệ thống chính trị trên cơ sở đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, của từng cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị với phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, huy động tiềm năng trí tuệ và vật chất trong nhân dân tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, phát triển văn hóa, giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc, củng cố an ninh quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị xã hội để xây dựng Quận 10 sớm trở thành một trong những quận có kinh tế phát triển nhanh và bền vững, có mỹ quan đô thị, có đời sống văn hóa, tinh thần ngày càng văn minh, tiến bộ.

Phấn đấu trong 05 năm tới, Quận sẽ thực hiện tốt quan điểm phát triển kinh tế nhanh, bền vững gắn với giải quyết tốt các vấn đề xã hội, chăm lo cải thiện đời sống nhân dân. Giữ tốc độ tăng trưởng kinh tế hằng năm: sản xuất là 10%, thương mại - dịch vụ 20% trở lên, thu ngân sách Nhà nước tăng bình quân từ 10% đến 15% so với dự toán năm trước, thu ngân sách quận tăng bình quân 15%; đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách Nhà nước và vốn doanh nghiệp đạt 1.200 tỷ đồng trở lên, hoàn thành tháo dỡ, xây dựng mới các lô chung cư xuống cấp, phát triển thêm một số khu dân cư mới, cố gắng xây dựng mới 2.000 căn hộ từ nguồn vốn Nhà nước và vốn doanh nghiệp.

Để thực hiện mục tiêu trên, Ðảng bộ thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu là:

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý xã hội của bộ máy chính quyền, tích cực hỗ trợ các thành phần kinh tế phát triển nhanh và bền vững, coi trọng chất lượng tăng trưởng, gắn tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi cho các thành phần kinh tế, cho nhân dân đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh. từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội để tạo môi trường thu hút đầu tư của nhân dân.

Đẩy mạnh thực hiện quy hoạch phát triển đô thị, bảo vệ môi trường. Tăng cường công tác quản lý đô thị, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Ủy ban nhân dân quận - phường. Bảo vệ môi trường phải trở thành một bộ phận không thể thiếu trong quy hoạch, kế hoạch phát triển đô thị.

Tích cực chăm lo phát triển văn hóa - xã hội: đổi mới công tác quản lý giáo dục và đổi mới phương pháp giảng dạy, hoàn thiện mạng lưới trường lớp ở các cấp học theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, chú trọng các mặt giáo dục kiến thức với giáo dục đạo đức, nhân cách, hướng nghiệp, kỹ năng sống cho học sinh. Tập trung thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, đẩy mạnh xã hội hóa công tác giảm nghèo. Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân, kết hợp chặt chẽ công tác vệ sinh phòng dịch với khám chữa bệnh cho nhân dân. Nâng cao đời sống văn hóa tinh thần nhân dân, xây dựng môi trường, lối sống và đời sống văn hóa ở cơ sở, xây dựng khu dân cư văn hóa đi vào thực chất và đạt hiểu quả bền vững; đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống ngăn ngừa sự xâm nhập của văn hóa độc hại, lối sống trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc. Phấn đấu cuối nhiệm kỳ có ít nhất 08 Phường đạt chuẩn Phường văn hóa.

Tăng cường công tác gìn giữ bảo vệ an ninh quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị - xã hội. Kết hợp chặt chẽ giữa thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc phòng. Xây dựng lực lượng công an - quân sự, dân quân, tự vệ vững mạnh toàn diện. Đẩy mạnh công tác phòng chống tội phạm, đổi mới và nâng cao chất lượng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, phấn đấu kéo giảm 3 - 5% tội phạm hình sự trong nhiệm kỳ, nâng tỉ lệ điều tra khám phá án lên trên 65%. Hoàn thành tốt các chỉ tiêu về công tác quân sự địa phương hàng năm.

Đối với công tác xây dựng Đảng, Ðảng bộ tập trung chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết 22-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương khóa X về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên”; kết hợp chặt chẽ công tác xây dựng Đảng với triển khai sâu rộng, hiệu quả thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” để đưa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đi vào nề nếp thường xuyên và có hiệu quả.

Các vấn đề cần chú ý trong công tác xây dựng Đảng là: nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, duy trì thường xuyên chế độ tự phê bình và phê bình. Đổi mới và nâng cao chất lượng quán triệt, tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Đổi mới toàn diện công tác cán bộ ở tất cả các khâu quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng, luân chuyển và đãi ngộ cán bộ, trong đó chú ý khắc phục tình trạng hụt hẫng cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Quan tâm kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở phường từng bước đáp ứng yêu cầu xây dựng chính quyền đô thị. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng để ngăn ngừa sai phạm và phát huy nhân tố mới; kết hợp chặt chẽ công tác kiểm tra của Đảng với công tác thanh tra của chính quyền, hoạt động giám sát của Mặt trận các Đoàn thể, của nhân dân. Tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo của tổ chức Đảng theo hướng gần dân, sát dân và giải quyết những bức xúc của dân để tạo sự đồng thuận giữa tổ chức Đảng với nhân dân.

Đối với công tác xây dựng chính quyền, nhiệm vụ chung là xây dựng bộ máy chính quyền quận - phường vững mạnh, có năng lực tổ chức thực hiện chính sách pháp luật của Nhà nước ở địa phương. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, kiện toàn đội ngũ cán bộ theo hướng chuẩn hóa, có phẩm chất chính trị, đạo đức; có trình độ chuyên môn, kỹ năng công vụ giỏi, có ý thức chấp hành kỷ luật hành chính. Đẩy mạnh thực hiện chương trình cải cách hành chính, trong đó trọng tâm là cải tiến thủ tục, quy trình giải quyết thủ tục hành chính cho dân, nhất là thủ tục hành chính trên lĩnh vực nhà, đất, thuế, cấp phép…

Tích cực phòng ngừa và kiên quyết chống tham nhũng, lãng phí, thường xuyên rà soát, điều chỉnh bổ sung hoàn chỉnh các quy chế về quản lý kinh tế, tài chính, thanh tra kiểm tra; thực hiện tốt quy chế dân chủ. Tăng cường công tác giám sát của Mặt trận các Đoàn thể, của nhân dân; có cơ chế khuyến khích, khen thưởng, bảo vệ người tích cực đấu tranh chống tham nhũng đi đôi với xử lý nghiêm cán bộ sai phạm, bất kể ở chức vụ nào.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách tư pháp: phối hợp với các ngành của Thành phố sắp xếp lại tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp theo chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy. Phát huy vai trò của tổ chức Đảng trong các cơ quan tư pháp để lãnh đạo xây dựng và nâng chất lượng của đội ngũ cán bộ tư pháp giỏi về nghiệp vụ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt làm cơ sở để nâng cao chất lượng hoạt động điều tra, truy tố, xét xử… đảm bảo xử đúng người, đúng tội không để tồn đọng án, xét xử oan sai.

Tăng cường lãnh đạo công tác dân vận, lãnh đạo đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận, các Đoàn thể là nhiệm vụ cấp bách hiện nay. Các cấp ủy Đảng có trách nhiệm lãnh đạo tổ chức thật tốt các nghị quyết của Ðảng và pháp luật của Nhà nước về công tác mặt trận, công tác đoàn thể để Mặt trận và các Đoàn thể thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ của mình, đặc biệt là chức năng đại diện, chức năng giám sát và phản biện xã hội. Lãnh đạo thực hiện thật tốt quy chế dân chủ ở cơ sở để phát huy quyền dân chủ trực tiếp của nhân dân, tạo mọi điều kiện cho Mặt trận, các Đoàn thể và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Đồng thời, Mặt trận các Đoàn thể, các hội quần chúng cần tích cực đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động; tăng cường củng cố, kiện toàn tổ chức ở cơ sở, nâng cao chất lượng đoàn viên - hội viên để mở rộng khả năng tập hợp quần chúng, hướng công tác vận động nhân dân vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ sở, khắc phục tình trạng hành chính hóa, phô trương, hình thức.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trên, Ðảng bộ thực hiện tốt 4 chương trình mang tính đòn bẩy gồm: Xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh; đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng tạo điều kiện cho kinh tế - xã hội phát triển, và thúc đẩy chỉnh trang đô thị; đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình nhà ở và chương trình giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Tiến hành thực hiện có hiệu quả 4 giải pháp chủ yếu: Nâng cao năng lực lãnh đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết; đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện công khai, minh bạch quy trình giải quyết thủ tục hành chính đi đôi với thực hiện cải cách hành chính nội bộ, tạo sự liên thông giữa quận với phường, giữa các ngành trong thực hiện chức năng tham mưu và tác nghiệp; thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa; đổi mới việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước. Thực hiện tốt việc lồng ghép các phong trào thi đua và cuộc vận động, trong đó lấy cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” làm trung tâm hướng đến thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức bộ máy trong sạch vững mạnh, nhân rộng các cá nhân và tập thể điển hình, và tích cực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và giải quyết có hiệu quả các vấn đề bức xúc của nhân dân.

2- Thông qua báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ Quận khóa IX, nhiệm kỳ 2005-2010. Từ kinh nghiệm khóa trước, Ban chấp hành Đảng bộ Quận khóa X, nhiệm kỳ 2010-2015 cần tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, thiếu sót, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác trong nhiệm kỳ tới.

3- Thông qua các báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của Đại hội cơ sở Đảng thuộc Quận và ý kiến của đại biểu dự Đại hội đại biểu Ðảng bộ Quận cho dự thảo văn kiện Trung ương và Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ IX. Ban chấp hành Đảng bộ Quận khóa X, nhiệm kỳ 2010-2015 tổng hợp ý kiến thảo luận tại Đại hội để bổ sung, hoàn chỉnh văn bản, báo cáo Ban thường vụ Thành ủy.

4- Thông qua kết quả bầu Ban chấp hành Đảng bộ Quận khóa X; kết quả bầu trực tiếp bí thư Quận ủy và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ IX. Ban chấp hành Đảng bộ Quận khóa X, nhiệm kỳ 2010-2015 hoàn chỉnh hồ sơ về kết quả bầu cử, báo cáo Ban thường vụ Thành ủy và các Ban Thành ủy liên quan để quyết định chuẩn y theo quy định.

5- Giao cho Ban chấp hành Ðảng bộ Quận khóa X, nhiệm kỳ 2010-2015 căn cứ nội dung ý kiến chỉ đạo của Thành ủy, căn cứ vào kết quả biểu quyết và những kết luận của Đại hội để hoàn chỉnh và chính thức ban hành; đồng thời xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể để tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các chương trình, giải pháp nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2010-2015 của Ðảng bộ Quận đã đề ra, góp phần đưa nghị quyết đi vào thực tiễn.

Đại hội đại biểu Ðảng bộ Quận 10 lần thứ X, nhiệm kỳ 2010-2015 quyết tâm phấn đấu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Ðảng bộ Quận, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, phát triển kinh tế - xã hội bền vững, xây dựng Quận 10 trở thành Quận trung tâm dịch vụ thương mại, văn hóa; văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Đại hội kêu gọi toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân phát huy và tăng cường tinh thần đoàn kết, truyền thống cách mạng của Ðảng bộ và 5 kinh nghiệm đã được đúc kết, ra sức thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội.

 

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ LẦN THỨ X, NHIỆM KỲ 2010-2015.

Thông báo