Thứ Năm, ngày 1 tháng 12 năm 2022

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ IX (2005 - 2010) về công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Quận 10

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận 10 lần thứ IX, quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ Quận 10 nhiệm kỳ IX (2005 - 2010); nhằm thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra, Ban chấp hành Đảng bộ Quận nhiệm kỳ IX xây dựng chương trình hành động toàn khóa (2006-2010) về công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Quận 10 với những nội dung và giải pháp cụ thể như sau:

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1/. Cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ IX đã đề ra; làm cho Đảng bộ thật sự là hạt nhân lãnh đạo cả hệ thống chính trị tham gia tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, chăm lo tốt đời sống của nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát triển của Quận trong giai đoạn mới.

2/. Chương trình hành động nhằm xác định những lĩnh vực chủ yếu, những vấn đề trọng tâm của công tác xây dựng Đảng, giúp cho các cấp ủy cơ sở, các cơ quan, đơn vị, các ngành định hướng thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng tại từng địa phương, đơn vị, góp phần thúc đẩy hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ IX đã đề ra.

B. TÌNH HÌNH CHUNG:                  

Những kết quả đạt được khá toàn diện của Đảng bộ Quận trong nhiệm kỳ VIII (2000 - 2005) trên các lĩnh vực phát triển kinh tế -  xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng, chăm lo đời sống nhân dân, xây dựng Đảng, xây dựng thống chính trị ngày càng đáp ứng được yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tác động tích cực đến tư tưởng, tình cảm của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, nâng cao quyết tâm của cả hệ thống chính trị bước vào giai đoạn mới, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch 05 năm (2006 - 2010) theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ IX.

Bên cạnh thuận lợi, thời cơ mới, Đảng bộ cũng đang đứng trước những khó khăn, thách thức đối với yêu cầu phát triển và những hạn chế chủ quan của hệ thống chính trị: công tác quán triệt và thực hiện nghị quyết Đảng các cấp có nơi còn hình thức, kém hiệu quả; một số cấp ủy chưa coi trọng công tác xây dựng Đảng, chưa gắn công tác quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên với nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thực hiện chế độ tự phê bình và phê bình chưa thành nề nếp, tính chiến đấu trong sinh hoạt Đảng chưa cao; đấu tranh xây dựng nội bộ có nơi còn e dè, nể nang, ngại va chạm… là những vấn đề bức thiết cần được Đảng bộ quan tâm lãnh đạo với những nội dung và giải pháp phù hợp.

C. NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU:

Từ mục tiêu, nhiệm vụ được Nghị quyết Đại hội đề ra, chương trình hành động toàn khóa (2006 - 2010) của Ban chấp hành Đảng bộ Quận về công tác xây dựng Đảng xác định các nội dung chủ yếu cần tập trung lãnh đạo tổ chức thực hiện: đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện nghị quyết của các cấp ủy, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu; giáo dục, rèn luyện đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, nhằm hướng đến mục tiêu xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, làm cho tổ chức Đảng thật sự là hạt nhân lãnh đạo hệ thống chính trị hoàn thành tốt nhiêm vụ.

Nội dung chương trình hành động được xác định trên các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu như sau:

    I/. Công tác chính trị tư tưởng:

1/. Tiếp tục đổi mới công tác nghiên cứu, học tập quán triệt nghị quyết của Đảng trong toàn Đảng bộ theo hướng nắm vững quan điểm chỉ đạo, định hướng, nội dung trọng tâm, các giải pháp, biện pháp tổ chức thực hiện... và vận dụng vào thực tiễn tình hình Quận để xây dựng và triển khai chương trình hành động với các nhiệm vụ cụ thể và lựa chọn các giải pháp sát thực, khả thi.

2/. Bám sát chủ trương của Thành phố và nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, tuyên truyền vận động thúc đẩy nhiệm vụ phát triển kinh tế, xây dựng Đảng và các chủ trương, nhiệm vụ trọng tâm hàng năm của Quận. Tuyên truyền vận động, cổ vũ ý chí, phát huy nội lực, khơi dậy và phát huy các phong trào hành động cách mạng trong quần chúng nhân dân, góp phần thúc đẩy hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và các mục tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ hàng năm của Quận.

3/. Gắn giáo dục lý luận chính trị với giáo dục đường lối, chính sách của Đảng và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị trong từng giai đoạn, tạo sự thống nhất nhận thức tư tưởng và hành động trong Đảng và trong nhân dân. Phải xuất phát từ nhiệm vụ chính trị và yêu cầu thực tế về nhận thức tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân để đề ra mục tiêu, nhiệm vụ công tác tư tưởng phù hợp với điều kiện, đặc điểm của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

4/. Từng bước xây dựng văn hóa Đảng, biểu hiện cụ thể ở các nội dung, yêu cầu: Nắm vững và kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; thể hiện rõ yêu cầu về tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên về phong cách làm việc, tinh thần trách nhiệm, ý thức tiết kiệm; nói đi đôi với làm và làm có hiệu quả; có dũng khí và tinh thần đấu tranh xây dựng Đảng, kiên quyết chống tham nhũng, thiếu trách nhiệm và lãng phí; củng cố vững chắc đoàn kết thống nhất trong Đảng làm hạt nhân lãnh đạo có hiệu quả nhiệm vụ chính trị.

5/. Nắm bắt kịp thời tư tưởng và tâm trạng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, chủ động phân tích, hướng dẫn dư luận đúng đắn, góp phần giải quyết những vấn đề xã hội bức xúc, những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn. Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, dự báo tình hình nhằm tăng thêm tính chủ động, tính chiến đấu của công tác tư tưởng phục vụ cho yêu cầu vừa xây, vừa chống - trong đó, xây là nền tảng.

Các giải pháp chủ yếu:

- Cải tiến, đổi mới việc học tập quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng: phát huy tính tự giác, chủ động của cán bộ, đảng viên trong nghiên cứu, quán triệt nghị quyết và vai trò quản lý, hướng dẫn học tập của cấp ủy đi liền với xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết, bổ sung kế hoạch công tác của cấp ủy gắn với nhiệm vụ chính trị của từng đảng bộ, chi bộ.

- Nâng cao năng lực cụ thể hóa, vận dụng nghị quyết cấp trên và phương thức tổng kết thực tiễn của các cấp ủy: căn cứ nghị quyết, các chủ trương, chỉ đạo trọng tâm của Quận, thực trạng tình hình và yêu cầu thực tế bức xúc của cơ sở để xác định nội dung lãnh đạo sát thực, xác định địa bàn, lĩnh vực cần tập trung chỉ đạo hoặc các lĩnh vực đột phá, đòn bẩy. Tăng cường kiểm tra, sơ tổng kết rút kinh nghiệm các giải pháp tổ chức thực hiện nghị quyết cấp trên gắn với kiểm điểm kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội cấp cơ sở, góp phần nâng cao hiệu quả chỉ đạo thực hiện nghị quyết của các cấp ủy Đảng.

- Kết hợp chặt chẽ giáo dục chính trị với giáo dục đạo đức, lối sống; giáo dục nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, đảng viên với nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân, làm tốt công tác dân vận,… góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên, có tâm và tầm trong thực hiện nhiệm vụ.

- Đa dạng hóa, dân chủ hóa, từng bước hiện đại hóa phương thức giáo dục, tuyên truyền: Đổi mới phương thức và đa dạng hóa các hình thức công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng đến nhiều đối tượng, sát với yêu cầu. Từng bước hiện đại hóa điều kiện, phương tiện hoạt động công tác tư tưởng phù hợp với xu hướng phát triển của giai đoạn hội nhập và điều kiện của địa phương, đơn vị. Thực hiện nguyên tắc dân chủ trong hoạt động công tác tư tưởng: nội dung phù hợp đối tượng; tăng cường đối thoại, thực hiện thông tin hai chiều, coi trọng và phát huy quyền làm chủ của quần chúng nhân dân.

- Tạo mối quan hệ phối hợp chặt chẽ của cả hệ thống chính trị trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác tư tưởng dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng. Phối kết hợp chặt chẽ các lực lượng, binh chủng làm công tác tư tưởng để đi sâu vào được nhiều đối tượng, nhiều lĩnh vực tạo sức mạnh tổng hợp, tăng tính thuyết phục và hiệu quả.

II/. Công tác tổ chức cơ sở Đảng và cán bộ:

1/. Bổ sung hoàn thiện quy chế làm việc của các cấp ủy Đảng theo hướng cụ thể hóa các nội dung nguyên tắc Điều lệ Đảng vào tình hình thực tế của cơ sở và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị. Phát huy trí tuệ tập thể, thực hiện dân chủ nội bộ đi đôi với giữ vững kỹ cương, xác định rõ chế độ trách nhiệm cá nhân của từng cấp ủy viên đối với nhiệm vụ được phân công.

2/. Củng cố kiện toàn tổ chức cơ sở Đảng, thực hiện nghiêm túc, đảm bảo yêu cầu công tác phân tích chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên hàng năm; phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ có từ 70% trở lên cơ sở Đảng đạt trong sạch, vững mạnh; bồi dưỡng kết nạp 500 đảng viên mới đảm bảo điều kiện và tiêu chuẩn - riêng những năm đầu nhiệm kỳ IX, phấn đấu kết nạp 120 đảng viên mới/năm. Sơ tổng kết hoạt động của các loại hình chi bộ quân sự, chi bộ trường học, chi bộ doanh nghiệp tư nhân...; phấn đấu thành lập từ 12 đến 15 chi bộ mới trong khu vực doanh nghiệp tư nhân.

3/. Tập trung thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ giai đoạn 2006 - 2010, gắn công tác quy hoạch với công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, đề bạt cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ... Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ có 100% cán bộ chủ chốt của Quận được chuẩn hóa đúng yêu cầu chức danh đảm nhiệm; 90% cán bộ, công nhân viên khối phường được đào tạo về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ có trình độ từ trung cấp trở lên.

Các giải pháp chủ yếu:

- Củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị: Lãnh đạo phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị phù hợp chức năng, nhiệm vụ được xác định bằng quy chế của từng tổ chức thành viên. Tăng cường vai trò hạt nhân đoàn kết của tập thể cấp ủy trong đảng bộ, chi bộ và hệ thống chính trị trên cơ sở thống nhất các chủ trương, nghị quyết, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình. Đổi mới nội dung, phương thức làm việc của cấp ủy - chính quyền trên cơ sở phân định rõ chức năng, thẩm quyền và chế độ trách nhiệm; cải tiến phương pháp đi cơ sở, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của cơ sở.

- Cải tiến, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo yêu cầu vừa định hướng chính trị tư tưởng đúng đắn cho cán bộ, đảng viên, vừa là diễn đàn dân chủ phát huy trí tuệ của đảng viên để bàn bạc, quyết nghị các chủ trương, giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; đồng thời, giải quyết kịp thời những vấn đề bức thiết nảy sinh trong thực tiễn. Quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ của các cơ quan quản lý nhà nước.

- Khảo sát, sơ tổng kết rút kinh nghiệm các loại hình chi bộ: một khu phố có nhiều chi bộ; chi bộ cơ quan Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân phường; chi bộ doanh nghiệp tư nhân... Hướng dẫn, nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ tổ chức ở cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng xây dựng cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh.

- Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan và công khai công tác quy hoạch cán bộ. Bổ sung vào quy hoạch những nhân tố mới; đồng thời, rà soát, đưa ra khỏi quy hoạch những người không còn đủ tiêu chuẩn. Kiểm tra việc thực hiện quy hoạch cán bộ tại các cơ sở Đảng theo các chức danh được phân cấp để nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bố trí, đề bạt nguồn cán bộ tại chỗ. Thực hiện tốt quy trình tạo nguồn, phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có triển vọng, cán bộ trưởng thành từ thực tiễn công tác tại cơ sở nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ trước mắt và lâu dài, nhất là cán bộ nữ, cán bộ trẻ.

- Đổi mới công tác tổ chức cán bộ theo hướng chuẩn hóa, trẻ hóa, gắn với công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng chính trị và năng lực tổ chức thực hiện của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tiếp tục thực hiện công tác luân chuyển, bố trí đội ngũ cán bộ đúng năng lực, trình độ và trên cơ sở quy hoạch để đảm bảo tính kế thừa, phát triển và sự chuyển tiếp liên tục. Làm tốt công tác quản lý đội ngũ cán bộ đương chức và số cán bộ trong quy hoạch cả về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và năng lực thực tiễn.

- Cải tiến nội dung, phương pháp thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ đảm bảo tính chính xác, kịp thời phục vụ công tác quy hoạch, tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, phát triển Đảng và giải quyết các vấn đề liên quan đến lịch sử chính trị của đảng viên... Chú trọng công tác phát triển Đảng trong cán bộ trẻ, công nhân lao động, quân chúng ưu tú tại địa bàn dân cư...

III/. Công tác kiểm tra:

1/. Tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành và thực hiện nghị quyết của cấp ủy và của cán bộ, đảng viên - nhất là đối với cán bộ chủ chốt. Kiểm tra các tổ chức Đảng và đảng viên chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nguyên tắc tổ chức của Đảng, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước. 

2/. Kiểm tra đảng viên và tổ chức Đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm về công tác cán bộ, đoàn kết nội bộ, quản lý, sử dụng tài chính, nhà đất, đầu tư xây dựng cơ bản, nhà đất, những nơi có dấu hiệu tiêu cực… nhằm đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí theo tinh thần Chỉ thị 06-CT/TU và Quy định 428-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy

3/. Tăng cường kiểm tra các tổ chức Đảng và đảng viên, ngăn ngừa tiêu cực, giảm sai phạm, góp phần tích cực vào việc giữ gìn kỷ cương, kỷ luật trong Đảng. Phấn đấu giảm tỷ lệ đảng viên vi phạm phải xử lý kỷ luật xuống dưới 1,7% so với tổng số đảng viên theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận nhiệm kỳ IX đã đề ra.

Các giải pháp chủ yếu:

- Kiểm tra tổ chức Đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng bằng các hình thức kiểm tra định kỳ, kiểm tra theo chuyên đề và kiểm tra đột xuất. Tiếp tục quán triệt chuyên đề “kiểm tra đảng viên và tổ chức Đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm” đến tất cả các tổ chức Đảng và đảng viên nhằm chủ động ngăn ngừa, hạn chế phát sinh đảng viên và tổ chức Đảng vi phạm.

- Tập trung giải quyết các đơn, thư tố cáo liên quan đến cán bộ, đảng viên - nhất là đối với cán bộ chủ chốt thuộc diện cấp ủy quản lý. Phấn đấu giải quyết 100% đơn, thư tố cáo đúng thời hạn quy định, không để tồn đọng. Kịp thời tham mưu cho cấp ủy xem xét xử lý kỷ luật đảng viên và tổ chức Đảng có vi phạm đúng theo thẩm quyền, nguyên tắc, quy trình, thủ tục thi hành kỷ luật… đúng thời hạn theo quy định, không để tồn đọng kéo dài. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Điều lệ Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ trách nhiệm…

- Xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra hàng năm theo nội dung Điều 30 của Điều lệ Đảng, trong đó tập trung những nội dung nêu trong Chỉ thị 29 - CT/TW về “Tăng cường công tác kiểm tra của Đảng”. Tổ chức tốt sơ tổng kết công tác kiểm tra của Đảng, các chỉ thị, nghị quyết, các chuyên đề…

4/. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng:

- Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng nhằm nâng cao nhận thức chính trị và tính tự giác của cán bộ, đảng viên - nhiệm vụ trọng tâm là nâng chất lượng chính trị, tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên; tăng cường giáo dục, quản lý, kiểm tra ngăn ngừa những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong đội ngũ đảng viên, cán bộ công chức.

- Đổi mới, cải tiến phương thức và nâng cao vai trò lãnh đạo của các tổ chức Đảng, đảm bảo tính lãnh đạo, tính chiến đấu, tính giáo dục nhằm nâng cao chất lượng hoạt động các tổ chức trong hệ thống chính trị, trước hết là tổ chức Đảng, cơ quan quản lý nhà nước để thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Các giải pháp chủ yếu:                                             

- Nâng cao hiệu quả cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng với yêu cầu tạo chuyển biến mạnh mẽ nhận thức, tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật của cán bộ, đảng viên và vai trò quản lý, giáo dục của cấp ủy. Gắn việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở với cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng tại từng đảng bộ, chi bộ nhằm tăng cường các biện pháp đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí trong tổ chức bộ máy.

- Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 15-CT/TU trong toàn Đảng bộ, trọng tâm là nội dung “ba xây, ba chống” phải hướng đến mục tiêu tạo sự chuyển biến mạnh trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên trên một số mặt, lĩnh vực tồn tại, bức xúc của Quận, trước hết là trên các lĩnh vực cải cách hành chính, quản lý nhà nước về kinh tế, văn hóa, đô thị, xây dựng cơ bản; về phong cách công tác, lề lối làm việc, kỷ luật, kỷ cương; tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân…

- Thường xuyên kiểm tra việc chấp hành Quy định 19-QĐ/TW về “Những điều đảng viên không được làm”. Tăng cường vai trò giám sát của quần chúng nhân dân đối với việc thực hiện của cán bộ,đảng viên. Đưa việc kiểm điểm thực hiện quy định vào nội dung sinh hoạt của cấp ủy và của đảng bộ, chi bộ.

- Thường xuyên thanh, kiểm tra các cơ quan, đơn vị về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng; theo dõi tình hình điều tra, xử lý các vụ việc tham nhũng, tiêu cực, hối lộ… có liên quan đến cán bộ, đảng viên; đúc kết nguyên nhân, bài học kinh nghiệm nhằm giáo dục, ngăn ngừa vi phạm. Theo dõi tình hình cán bộ, đảng viên kê khai tài sản hàng năm theo quy định.

D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

            Ban chấp hành Đảng bộ Quận 10 phân kỳ thời gian thực hiện chương trình hành động toàn khóa (2006 - 2010) về công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Quận như sau:

1/. Giai đoạn 2006 - 2008:

- Quán triệt, xây dựng và triển khai các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng cấp cơ sở và của Quận, Thành phố và Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng phù hợp thực tế tình hình và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Quận. Rà soát, xác định những nhiệm vụ trọng tâm, những việc cần làm, những vấn đề bức xúc của Đảng bộ cần tập trung lãnh đạo giải quyết ngay trong năm đầu của nhiệm kỳ IX - lưu ý các vấn đề bức xúc trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, xã hội, chỉnh trang đô thị,…Thực hiện chỉ đạo điểm, tổng kết thực tiễn, nhân rộng mô hình, điển hình từ cơ sở.

- Gắn việc triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết với củng cố kiện toàn, nâng chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở, nhất là đối tượng ban chấp hành các đoàn thể, ban điều hành khu phố, tổ dân phố, lực lượng chính trị nòng cốt trong các tổ chức chính trị, đoàn thể để hình thành lực lượng cốt cán phối hợp tuyên truyền, vận động, cổ vũ các phong trào hành động cách mạng trong quần chúng nhân dân tham gia thực hiện các chủ trương của cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị.

- Triển khai thực hiện công tác quy hoạch đào tạo cán bộ giai đoạn 2006 - 2010; kiện toàn các cấp ủy cơ sở về nhân sự, phương thức lãnh đạo và công tác cán bộ của hệ thống chính quyền từ Quận đến cơ sở. Đầu tư đào tạo, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, vi tính cho cán bộ đương chức và cán bộ trong diện quy hoạch, nhất là cán bộ trẻ. Tiếp tục thực hiện luân chuyển cán bộ, sắp xếp, bố trí, đề bạt cán bộ có năng lực vào các chức danh cần thiết.

- Tăng cường công tác kiểm tra - chú trọng kiểm tra ngăn ngừa vi phạm của các tổ chức Đảng và đảng viên góp phần gìn giữ kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng lãnh đạo, sức chiến đấu của cơ sở Đảng và chất lượng cán bộ, đảng viên tại những đơn vị hoạt động hạn chế, yếu kém. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ sở Đảng thực hiện Kế hoạch 36-KH/QU của Ban thường vụ Quận ủy về thực hiện “cuộc vận động tu dưỡng đạo đức, xây dựng lối sống lành mạnh trong cán bộ, đảng viên” theo tinh thần Chỉ thị 15 - CT/TU của Thành ủy.

Trong giai đoạn này, Ban chấp hành Đảng bộ Quận nghiên cứu đề ra các nghị quyết chuyên đề sau:

- Nghị quyết về vai trò của cấp ủy cơ sở đối với công tác nắm và chủ động giải quyết những vấn đề bức xúc tại cơ sở (Ban Tuyên giáo Quận ủy chuẩn bị).

- Nghị quyết về củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở Đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (Ban Tổ chức Quận ủy chuẩn bị).

 - Nghị quyết về nâng cao hiệu quả công tác quản lý đảng viên, kiểm tra, ngăn ngừa sai phạm (Ủy ban Kiểm tra Quận ủy chuẩn bị).

2/. Giai đoạn 2008 - 2010:

- Sơ tổng kết các mặt công tác về tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên và công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ giai đoạn 2006 - 2010 của Đảng bộ Quận.

- Từ năm 2008, định kỳ hàng năm, Ban thường vụ Quận ủy tổ chức sơ kết việc thực hiện nội dung chương trình hành động toàn khóa (2006 - 2010) của Ban chấp hành về công tác xây dựng Đảng; kiểm điểm kết quả thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác xây dựng Đảng; bổ sung các chủ trương, giải pháp để phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ trong nửa nhiệm kỳ còn lại.

Chương trình hành động toàn khóa (2006 - 2010) của Ban chấp hành về công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Quận 10 được quán triệt trong các cấp ủy và triển khai đến các chi bộ. Căn cứ nhiệm vụ, giải pháp được xác định trong chương trình hành động, các cấp ủy cơ sở liên hệ thực tế của ngành, địa phương, đơn vị mình để rà soát, bổ sung những nội dung liên quan vào chương trình hành động toàn khóa, kế hoạch công tác hàng năm của cấp ủy - trong đó xác định những nhiệm vụ trọng tâm, những việc cần làm, những vấn đề bức xúc cần giải quyết và triển khai, phân công tổ chức thực hiện. Định kỳ kiểm điểm kết quả thực hiện gắn với tổng kết công tác hàng năm của đảng bộ, chi bộ.

Thông báo