Thứ Năm, ngày 20 tháng 1 năm 2022

Chỉ thị V/v Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận 1 lần thứ IX nhiệm kỳ 2005 - 2010

Thực hiện Chỉ thị 46-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch 41-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, sau ba ngày 11 đến 13/10/2005 làm việc Đại hội Đảng bộ Quận 1 lần thứ IX đã kết thúc thắng lợi. Để kịp thời đưa Nghị quyết Đại hội vào thực tiễn, Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 1 khóa IX chỉ thị cho cấp ủy và chính quyền các cấp trực thuộc, Mặt trận và Ban chấp hành các đoàn thể thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây :

1- Tổ chức quán triệt sâu rộng trong toàn Đảng bộ, cán bộ - công chức cơ quan, đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị xã hội, các tầng lớp nhân dân về nội dung, kết quả và ý nghĩa thắng lợi của Đại hội Đảng bộ lần này. Qua đó làm cho từng đảng viên, từng cán bộ - công chức, nhân dân nhận thức đầy đủ về nội dung, nhiệm vụ, yêu cầu của Đại hội Đảng bộ Quận 1 lần thứ IX, từ đó xác định trách nhiệm của mỗi cá nhân và đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

2- Căn cứ vào các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu của Đại hội Đảng bộ Quận 1 lần thứ IX đã thông qua, cấp ủy, chính quyền cơ sở, Mặt trận, Ban chấp hành các đoàn thể xây dựng chương trình, kế hoạch năm 2006 và những năm tiếp theo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận đã thông qua.

3- Giao cho Ban Thường vụ Quận ủy, Hội Đồng Nhân Dân, Ủy Ban Nhân Dân Quận 1 trên cơ sở nội dung nghị quyết Đại hội, tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ xây dựng thành nghị quyết chuyên đề để triển khai thực hiện. UBND Quận xây dựng các chương trình, đề án, dự án... đưa ra Hội Đồng Nhân Dân Quận quyết nghị để làm cơ sở thực hiện trong năm 2006 và các năm tiếp theo.

Giao cho UBND Quận 1 và Thường trực HĐND Quận 1 cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận 1 với nội dung kết luận chỉ đạo tại Đại hội của đồng chí Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh để triển khai thực hiện.

4- Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận 1 lần thứ IX phải gắn liền với việc tiếp tục tổ chức lấy ý kiến góp ý cho văn kiện Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ VIII và Đại hội X của Đảng.

5- Tiếp tục đổi mới về tổ chức, phương pháp lãnh đạo, tổ chức thực hiện và kiểm tra đánh giá kết quả theo định kỳ quý, 6 tháng và năm, để nâng cao hơn nữa trách nhiệm của tập thể và cá nhân, hiệu quả lãnh đạo, tổ chức thực hiện và việc kiểm tra thực hiện nghị quyết trong từng đơn vị và tổ chức cơ sở Đảng, chính quyền, đoàn thể.

Chỉ thị này được ban hành kèm theo Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận 1 lần thứ IX, yêu cầu tất cả các cấp ủy và cơ quan, đơn vị, Mặt trận, Ban chấp hành các đoàn thể trực thuộc thực hiện nghiêm túc tinh thần Chỉ thị này.

Thông báo