Thứ Hai, ngày 30 tháng 1 năm 2023

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ X

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cần Giờ lần thứ X họp từ ngày 09 tháng 8 năm 2010 đến ngày 10 tháng 8 năm 2010 tại Hội trường Huyện ủy Cần Giờ; Sau khi nghe trình bày về đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện trong nhiệm kỳ IX (2005-2010) và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ X (2010-2015), Đại hội đã thảo luận và thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

1. Tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá tình hình 5 năm (2005-2010) và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 5 năm (2010-2015) nêu trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội, cụ thể gồm các nội dung sau:

1.1- Về đánh giá tình hình 5 năm (2005-2010):

* Đại hội khẳng định:

- Trong nhiệm kỳ IX, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Cần Giờ đã tích cực vượt qua những trở ngại, khó khăn, tạo được những chuyển biến tích cực:

+ Về kinh tế: Tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản xuất bình quân hàng năm tăng 12%, trong đó các chỉ tiêu về công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp, giao thông-bưu điện tăng và vượt chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra; chất lượng chuyển dịch cơ cấu kinh tế được nâng cao một bước theo hướng khai thác thế mạnh về thủy sản và dịch vụ du lịch sinh thái; thu ngân sách Nhà nước đạt mức tăng trưởng khá; cơ bản hoàn thành các đồ án quy hoạch; các nhiệm vụ và mục tiêu chương trình đầu tư phát triển thực hiện đúng hướng. Quản lý và phát triển đô thị, nông thôn đang chuyển biến tốt, nhà ở được đầu tư xây dựng nhiều và chất lượng hơn theo hướng kiên cố hóa; cơ bản hoàn thành bê tông hóa đường giao thông nông thôn, các hạ tầng về phục vụ tiện ích cho nhân dân như cầu, đường, điện, nước, thông tin liên lạc, thu gom chất thải rắn … được đảm bảo; đã và đang chấn chỉnh, khắc phục những yếu kém trong công tác quản lý về đất đai.

+ Về văn hóa-xã hội: Kết quả sự nghiệp giáo dục-đào tạo đã được đầu tư theo hướng toàn diện góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và hiệu suất đào tạo; đã hoàn thành phổ cập bậc trung học; công tác đền ơn đáp nghĩa, chương trình giảm hộ nghèo, tăng hộ khá, giải quyết việc làm và chăm lo đời sống nhân dân đã được thực hiện tốt; đã có 06/07 xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế.

+ Về quốc phòng-an ninh được giữ vững, kéo giảm được các vụ tội phạm, ma túy và các tệ nạn xã hội; hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân hàng năm và thực hiện tốt công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, phòng chống lụt bão; nâng cao năng lực sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống. Công tác cải cách tư pháp được củng cố, kiện toàn, hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật tiếp tục được thực hiện và ngày càng nâng cao chất lượng, hiệu quả.

+ Về công tác xây dựng đảng: Hệ thống chính trị được chú trọng xây dựng, từng bước củng cố ngày càng vững mạnh; đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng; thực hiện đạt kết quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Hoàn thành vượt chỉ tiêu kết nạp đảng viên; nâng cao chất lượng của tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh; đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; quan tâm đào tạo cán bộ. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, lãng phí, tham nhũng đã được kiềm chế. Công tác vận động nhân dân có nhiều tiến bộ, nhiều phong trào hành động cách mạng đã đi vào chiều sâu và có sức lan tỏa rộng, công tác thực hiện quy chế dân chủ cơ sở được chú trọng, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và xây dựng Đảng, chính quyền.

- Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế, yếu kém, đó là:

+ Về kinh tế : Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt thấp so với Nghị quyết; các ngành kinh tế được xác định là chủ lực (thủy sản và du lịch sinh thái) phát triển còn chậm và chưa vững chắc; chuyển dịch cơ cấu nội bộ các ngành kinh tế còn chậm. Hạ tầng kỹ thuật và xã hội chưa đáp ứng so với yêu cầu phát triển kinh tế và cải thiện dân sinh. Các đề án quy hoạch định hướng chậm hoàn thành, công tác quản lý đô thị và đất đai chưa đáp ứng được yêu cầu.

+ Về văn hóa-xã hội: Trường đạt chuẩn quốc gia và trình độ học vấn trung bình của người dân đạt thấp so với Nghị quyết; Lao động chưa qua đào tạo, lao động thiếu việc làm ổn định còn nhiều, thu nhập của một bộ phận lớn dân cư còn thấp; hoạt động văn hóa phục vụ nhu cầu giải trí còn nghèo nàn, chưa tương xứng với tốc độ phát triển kinh tế - xã hội; chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân chưa cao, đội ngũ y, bác sĩ còn thiếu, cơ sở vật chất chưa đáp ứng yêu cầu; tỷ lệ trẻ em bị suy dinh dưỡng và tỷ lệ sinh con thứ ba còn cao.

+ Về công tác xây dựng đảng: Còn một số tổ chức đảng chưa thể hiện đầy đủ vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị; phương pháp giáo dục chính trị, tư tưởng chưa hấp dẫn và thu hút mạnh mẽ. Năng lực, trình độ cán bộ ở một số đơn vị chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác kết nạp đảng viên chưa được quan tâm thực hiện ở địa bàn dân cư. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của một số tổ chức đảng chưa thường xuyên. Công tác cải cách hành chính tuy đạt kết quả nhưng chất lượng chưa cao. Công tác dân vận trong hệ thống chính quyền còn hạn chế; lực lượng nòng cốt chính trị, nòng cốt phong trào tuy đông về số lượng nhưng hoạt động chưa đạt hiệu quả. Một số đoàn thể chưa tập hợp được đông đảo quần chúng tham gia, hoạt động còn mang tính hành chính, việc nắm bắt tình hình nhân dân ở một số nơi chưa sâu sát, chưa kịp thời.

- Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém đó là:

+ Về mặt khách quan: Do chịu ảnh hưởng bởi tình hình suy thoái kinh tế toàn cầu, thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường; đầu tư cơ sở hạ tầng còn lệ thuộc vào nguồn vốn phân bổ của thành phố; chính sách bồi thường của Nhà nước từng thời điểm còn nhiều bất cập.

+ Về mặt chủ quan: Huyện chưa chủ động phát huy đúng mức tiềm năng và nguồn lực huy động vào mục tiêu tăng trưởng nhanh nền kinh tế; chưa có các giải pháp mang tính đột phá; thiếu tập trung chỉ đạo đúng mức việc tổ chức triển khai các chương trình và công trình về phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội; hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của huyện; công tác tổ chức và cán bộ chưa theo kịp tình hình đổi mới, thiếu cán bộ tâm huyết, có năng lực và kinh nghiệm đảm đương ở một số lĩnh vực quản lý then chốt trong bộ máy chính quyền từ huyện đến xã, thị trấn.

- Một số kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, điều hành:

+ Đảm bảo tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện các mục tiêu phát triển xã hội, giữ vững ổn định chính trị. Lãnh đạo toàn diện, có trọng tâm, cơ chế và chính sách phù hợp, tổ chức thực hiện khẩn trương và kịp thời, kết hợp với phát huy nguồn lực của xã hội.

+ Luôn bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị và toàn xã hội, sâu sát cơ sở, phát huy dân chủ; nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền và phát huy vai trò của Mặt trận và các đoàn thể.

+ Thường xuyên tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền tạo sự đồng thuận để phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị; phát huy hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

+ Nâng cao phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ nhằm nâng cao chất lượng của hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

+ Phải giữ vững sự đoàn kết thống nhất và phát huy dân chủ trong Đảng, dám nhìn nhận thiếu sót và quyết tâm khắc phục.

1.2- Về mục tiêu, chỉ tiêu, phương phướng, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển huyện Cần Giờ giai đoạn 2010-2015:

* Đại hội nhất trí:

- Mục tiêu trong nhiệm kỳ tới của Đảng bộ huyện là: Phát huy truyền thống Anh hùng cách mạng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế theo hướng nhanh và bền vững, bảo vệ môi trường, bảo tồn và phát triển tài nguyên rừng ngập mặn, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế biển và xây dựng nông thôn mới. Tập trung phát triển nguồn nhân lực, đảm bảo an sinh xã hội; thực hiện dân chủ, công bằng, văn minh. Đẩy mạnh cải cách hành chính, giữ vững ổn định chính trị-xã hội và quốc phòng-an ninh.

- Các chỉ tiêu chủ yếu gồm:

(1) Tổng giá trị sản xuất (GCĐ.94) tăng bình quân hàng năm là 13%;

(2) Cơ cấu các ngành kinh tế đến năm 2015 (tính trên tổng giá trị tăng thêm): Khu vực I (thủy sản-nông-lâm nghiệp) chiếm tỷ trọng 29%, Khu vực II (công nghiệp-xây dựng) chiếm 31%, Khu vực III (thương mại-dịch vụ) chiếm 40%;

(3) Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng bình quân hàng năm 14%;

(4) Bình quân thu nhập thực tế của người dân vào cuối kỳ đạt 45 triệu đồng;

(5) Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên là 1%;

(6) Tỷ lệ phổ cập bậc trung học vào cuối kỳ đạt trên 73%;

(7) Đến cuối kỳ: đạt 6,6 bác sĩ trên 10.000 dân, 32 giường bệnh trên 10.000 dân; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm còn dưới 5%, 100% xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế;

(8) Tỷ lệ lao động qua đào tạo so với tổng lao động toàn xã hội đạt 45%;

(9) Tỷ lệ hộ nghèo (theo tiêu chí 12 triệu/người/năm) giảm còn dưới 10%;

(10) Hằng năm có 24/33 ấp, khu phố đạt chuẩn ấp, khu phố văn hóa; cuối kỳ có 3 xã đạt chuẩn xã văn hóa (trong đó 01 xã đạt xã nông thôn mới);

(11) Xây dựng mới 5.000 căn nhà ở, tỷ lệ hộ dân có nhà ở kiên cố đạt 85% và tỷ lệ hộ dân có nhà vệ sinh hợp qui cách đạt trên 99%;

(12) Tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch đạt 100% và tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện đạt trên 99%;

(13) Kết nạp mới 500 đảng viên;

(14) Số chi, đảng bộ cơ sở đạt trong sạch, vững mạnh tăng bình quân hàng năm : 12 – 15%;

(15) Không có cơ sở Đảng yếu kém 02 năm liền.

- Về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và công tác xây dựng Đảng giai đoạn 2010-2015:

+ Về kinh tế: Triển khai đề án quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025; phấn đấu tổng giá trị sản xuất (GCĐ.94) tăng bình quân hàng năm là 13%, trong đó cơ cấu kinh tế huyện đến năm 2015 sẽ chuyển dịch theo hướng từng bước tăng tỷ trọng khu vực dịch vụ, giảm tỷ trọng khu vực nông nghiệp và công nghiệp. Trong nội bộ các ngành kinh tế, tập trung chuyển dịch theo hướng phát triển các lĩnh vực có giá trị gia tăng và hiệu quả kinh tế cao.

+ Về quản lý, phát triển đô thị và bảo vệ tài nguyên môi trường sinh thái: Tiếp tục chỉnh trang đô thị hiện hữu và mở rộng các khu dân cư đô thị với cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội văn minh hiện đại; điều chỉnh và sắp xếp lại dân cư các khu vực xung yếu có nguy cơ sạt lở cao ở ven sông, ven biển và trũng thấp. Thực hiện di dời một bộ phận dân cư thuộc 2 ấp Thạnh Bình và Thạnh Hòa của xã Thạnh An. Tập trung nâng cao chất lượng quản lý và triển khai thực hiện các đồ án quy hoạch đã được duyệt. Tập trung đầu tư phát triển hệ thống cấp nước sạch, tăng cường công tác quản lý đất đai, tổ chức quản lý chặt chẽ việc sử dụng đất theo quy hoạch và pháp luật về đất đai; bảo vệ nghiêm ngặt và phát triển hệ sinh thái Rừng ngập mặn Cần Giờ.

+ Về phát triển văn hóa - xã hội và chăm lo đời sống nhân dân: Giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập bậc trung học; đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, hoạt động thể dục thể thao; đầu tư xây dựng nâng cấp Trung tâm đào tạo nghề. Phấn đấu đến năm 2014, cơ bản thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân. Triển khai xây dựng đưa vào hoạt động Bệnh viện Cần Giờ và nâng cấp Phòng Khám đa khoa An Nghĩa; củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở theo chuẩn quốc gia. Tăng cường đầu tư phát triển các loại hình văn hóa, dịch vụ, giải trí lành mạnh ở nông thôn; Tập trung các giải pháp giảm hộ nghèo, tăng hộ khá theo hướng bền vững và lâu dài; thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu Quốc gia về giải quyết việc làm.

+ Về quốc phòng - an ninh: Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh đảm bảo lãnh đạo công tác xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng lực lượng, thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân. Nghiên cứu và tiếp tục chủ động phối hợp, hợp đồng chiến đấu chặt chẽ, có hiệu quả với các địa phương giáp ranh nhằm tăng cường bảo vệ vững chắc địa bàn. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 49-NQ/TW ngày 02/8/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp.

+ Về công tác xây dựng đảng: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; xây dựng bộ máy chính quyền trong sạch, vững mạnh. Nâng cao hiệu quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân; giữ vững kỷ cương, kỷ luật. Phấn đấu xây dựng chi, đảng bộ cơ sở đạt trong sạch vững mạnh tăng hàng năm, hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên; thực hiện luân chuyển cán bộ và chuyển đổi vị trí công tác theo quy định, bố trí cán bộ trẻ về cơ sở, rèn luyện trong thực tiễn. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, góp phần phòng ngừa sai phạm của tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên. Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; tập trung đẩy mạnh công tác dân vận của hệ thống chính trị theo Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị; đẩy mạnh việc tuyên truyền và thực hiện dân chủ ở cơ sở; thường xuyên củng cố mối quan hệ gắn bó giữa chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân; đẩy mạnh việc tuyên truyền và thực hiện nghiêm túc Pháp lệnh 34-PL/UBTVQH của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; thực hiện tốt việc phân công đảng viên trực tiếp làm công tác vận động quần chúng; thực hiện tốt công tác dân vận của chính quyền. Nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quản lý của Ủy ban nhân dân huyện; đẩy mạnh cải cách hành chính.

+ Các chương trình trọng điểm và công trình mang tính đột phá giai đoạn 2010 – 2015:

. 03 chương trình trọng điểm gồm: Chương trình thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế huyện; Chương trình phát triển giáo dục và đào tạo đến năm 2020; Chương trình xây dựng nông thôn mới huyện Cần Giờ.

. 07 công trình mang tính đột phá gồm: Lĩnh vực kinh tế: Công trình đường ống dẫn nước sạch Nhà Bè-Cần Giờ và đường ống nhánh kết nối đến trung tâm các xã, thị trấn; Công trình xây dựng tuyến đường Lâm viên-Đồng Đình, bến tàu du lịch, đường Lương Văn Nho (giai đoạn 2) và đường song hành; Công trình di dời một phần và sắp xếp lại dân cư xã Thạnh An; Công trình nâng cấp tuyến đê biển, đê sông ứng phó biến đổi khí hậu. Lĩnh vực văn hóa- xã hội: Công trình khu Di tích lịch sử căn cứ kháng chiến Rừng Sác, khu Di chỉ khảo cổ Giồng Cá Vồ; Công trình 50% trường đạt chuẩn quốc gia vào năm 2015; Công trình xây dựng mới Bệnh viện Cần Giờ (qui mô 200 giường).

- Về giải pháp: Cơ bản thống nhất các giải pháp sau:

+ Bên cạnh việc rà soát, bổ sung, điều chỉnh các chương trình, công trình trọng điểm do Nghị quyết Đại hội IX đề ra phù hợp với tình hình thực tế của Huyện, tiến hành xây dựng Chương trình hành động tập trung lãnh đạo và thực hiện đạt kết quả 3 chương trình trọng điểm và 7 công trình mang tính đột phá của Đại hội X ngay trong năm 2010, trong đó phải hoàn thiện ngay các cơ sở định hướng, chủ trương và chính sách để xây dựng hệ thống giải pháp cơ chế chính sách, huy động nguồn lực, biện pháp tổ chức thực hiện để đạt mục tiêu và tiến độ hoàn thành các chương trình và công trình.

+ Xây dựng và thực hiện đồng bộ các giải pháp huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ kết cấu hạ tầng thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế huyện, bao gồm:

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý và thực hiện quy hoạch về xây dựng đô thị và phát triển nông thôn, quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển các lĩnh vực kinh tế-xã hội. Xây dựng và đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ đặc biệt cho huyện Cần Giờ phát huy vai trò chủ lực trong thực hiện chiến lược biển của thành phố, trong đó bao gồm chính sách khai thác quỹ đất, sử dụng có hiệu quả vào mục tiêu đầu tư hoàn thiện hạ tầng trọng yếu, thu hút các thành phần kinh tế đầu tư phát triển năng lực sản xuất-kinh doanh. Khuyến khích đầu tư phát triển các vùng chuyên canh nuôi trồng thủy sản, dịch vụ nông nghiệp chất lượng cao, các sản phẩm du lịch đặc trưng của Khu dự trữ sinh quyển Rừng ngập mặn Cần Giờ, hạ tầng giao thông phục vụ khai thác cảnh quan môi trường du lịch, khuyến khích phát triển các hình thức kinh tế hợp tác, du lịch nhà vườn và các mô hình sản xuất sử dụng lao động phù hợp với định hướng phát triển kinh tế của huyện.

Tạo điều kiện về đất đai, hạ tầng giao thông để phát triển sản xuất, phát triển mở rộng thị trường hàng hóa, tài chính-tín dụng trên địa bàn đáp ứng nhu cầu phát triển. Công khai thủ tục hành chính tạo môi trường đầu tư thân thiện nhằm khai thác mạnh mẽ nguồn lực đầu tư của các thành phần kinh tế.

Thực hiện các giải pháp đồng bộ về đầu tư hạ tầng, phát triển sản xuất, chăm lo đời sống xã hội theo chương trình nông nghiệp-nông dân-nông thôn, trong đó tập trung xây dựng xã nông thôn mới Lý Nhơn, qua đó tạo điều kiện để thực hiện cho các xã còn lại.

+ Huy động tổng hợp các nguồn lực của xã hội chăm lo phát triển sự nghiệp văn hóa - xã hội trên địa bàn trong 5 năm tới, trong đó chú trọng các giải pháp: Đề xuất chính sách đào tạo nguồn nhân lực nhằm đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đi đôi với giải quyết việc làm ổn định. Động viên vai trò của cộng đồng, gia đình cùng phát triển sự nghiệp giáo dục địa phương; đề xuất cơ chế, chính sách từng bước đẩy mạnh xã hội hóa các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục thể thao, dạy nghề, môi trường để huy động mọi nguồn lực chăm lo an sinh xã hội ngày một tốt hơn.

+ Xây dựng lộ trình, nội dung thực hiện cuộc vận động toàn xã hội xây dựng huyện Cần Giờ thành khu du lịch sinh thái xanh - đẹp - văn minh - thân thiện - an toàn trong tương lai, trong đó trọng tâm thực hiện các giải pháp trước mắt trong 5 năm tới gồm: Xây dựng và tuyên truyền vận động giáo dục thực hiện các tiêu chí về văn hóa ứng xử trong cộng đồng; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn dân về bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường sống. Bảo tồn và quảng bá các hoạt động lao động sản xuất, sinh hoạt đặc trưng của cư dân vùng biển, về truyền thống anh hùng cách mạng, về các di tích, di chỉ văn hóa lịch sử cấp quốc gia, cấp thành phố đã được công nhận trên địa bàn huyện.

+ Tăng cường các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động chính quyền mà tập trung là tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ hành chính công, kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền các cấp.

+ Cùng với Thành phố tiếp tục tăng cường đầu tư để không ngừng nâng cao tiềm lực quốc phòng - an ninh và khả năng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng vũ trang trên địa bàn, góp phần thực hiện nhiệm vụ quan trọng bảo vệ cửa ngõ phía đông nam Thành phố và vùng biển của Tổ quốc.

+ Đổi mới việc phổ biến tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tăng cường nắm bắt và phân tích, xử lý dư luận kịp thời để lãnh đạo ổn định tình hình tư tưởng trong cán bộ công chức, nhân dân.

+ Xây dựng đội ngũ cán bộ vừa có đạo đức trong sáng, vừa có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế; phát hiện, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đặc biệt quan tâm cán bộ nữ, trẻ, có đức, có tài bổ nhiệm vào các vị trí phù hợp; kịp thời thay thế, miễn nhiễm cán bộ yếu về năng lực, sa sút phẩm chất đạo đức; xem trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

+ Phát huy tính chủ động, sáng tạo và nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trong việc tập hợp, giáo dục, vận động nhân dân, xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân, bảo vệ quyền làm chủ của nhân dân, giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước. Tập trung chăm lo xây dựng Đoàn Thanh niên vững mạnh, xứng đáng là đội hậu bị của Đảng.

+ Sau Đại hội tiến hành triển khai Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân; đổi mới phương thức lãnh đạo thực hiện nghị quyết và chương trình hành động theo hướng toàn diện và hiệu quả; nâng cao vai trò của các Ban xây dựng Đảng trong việc tham mưu cho cấp ủy triển khai, giám sát thực hiện nghị quyết, chương trình, các kết luận lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, của Huyện ủy; các cơ sở Đảng, chính quyền và đoàn thể các cấp quán triệt và cụ thể hóa Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ huyện thành chương trình hành động, kế hoạch phù hợp với chức năng nhiệm vụ để thực hiện đạt kết quả.

2. Thông qua Báo cáo kiểm điểm vai trò lãnh đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ huyện ủy khóa IX.

Từ kinh nghiệm của khóa IX, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy khóa X cần khắc phục những hạn chế, yếu kém, tiếp tục phát huy những ưu điểm, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác.

3. Thông qua các báo cáo tổng hợp ý kiến của đảng bộ, chi bộ cơ sở đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XI của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ IX.

Giao Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa X tổng hợp ý kiến thảo luận tại Đại hội để bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo trình Ban Thường vụ Thành ủy.

4. Thông qua kết quả bầu cử:

- Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa X gồm 39 đồng chí.

- Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ IX gồm 06 đồng chí đại biểu chính thức và 01 đồng chí đại biểu dự khuyết.

- Giao Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa X hoàn chỉnh hồ sơ về kết quả bầu cử, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy để quyết định chuẩn y theo quy định.

5. Giao Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa X căn cứ vào Nghị quyết Đại hội, trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX, Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI, xây dựng chương trình hành động, các kế hoạch công tác để tổ chức thực hiện, nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội đi vào thực tiễn.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn Huyện tiếp tục phát huy truyền thống của Đảng bộ, đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phong trào hành động cách mạng, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ X Đảng bộ huyện đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI.

Thông báo